DANSKE SYNSVIRKSOMHEDER

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Danske synsvirksomheder

Foreningens navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er Danske synsvirksomheder

Foreningens hjemsted er den udnævnte bestyrelsesformands synsvirksomheds adresse.

 

Foreningens formål er:

 a) at varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne i faglig henseende overfor de offentlige myndigheder,

 b) at samle uafhængige synsvirksomheder i Danmark og varetage deres interesser samt at formidle information af relevans for synsvirksomhedernes virke.

 c) at medvirke til medlemmernes erhvervsmæssige videreudvikling, ved blandt andet at indsamle og formidle oplysninger om efteruddannelsesmuligheder, organisere erfaringsudveksling mellem medlemmerne, organisere seminarer og tilrettelægge debatmøder m.v.;

 Endvidere er det foreningens formål at varetage og støtte virksomhedernes, alles som enkeltes, interesser i forbindelse med sager der kræver dette samt at være en fælles repræsentant for virksomhederne.

 

Medlemmer

Foreningen optager ”uafhængige synsvirksomheder” som medlemmer. Ved uafhængig synsvirksomhed forstås en virksomhed som ikke er medlem, eller en del, af en større landsdækkende kæde.

Virksomheder der ønsker medlemskab af foreningen skal udfylde og underskrive et optagelsesskema og levere de ønskede oplysninger til brug for behandling af ansøgningen. Det er bestyrelsen der ud fra de til enhver tid gældende regler jf. vedtægterne afgør om en ansøger opfylder kravene for medlemskab.

Medlemmerne/virksomhederne har pligt til at oplyse bestyrelsen om evt. ændrede forhold, eller verserende sager som kan betyde at virksomhedens tilladelse til at foretage syn af køretøjer afgives, inddrages eller bortfalder.

Såfremt en virksomhed afstås eller overdrages til ny ejer, eller der på anden måde sker ændringer i virksomhedens ejerforhold som medfører nyt CVR nummer, skal virksomheden på ny ansøge om optagelse i foreningen.

Det er en forudsætning for medlemskab at virksomheden til enhver tid følger gældende regler for synsvirksomheder og regler for virksomheder i øvrigt. Virksomheden eller dens ansatte må ikke være dømt skyldig i forhold der er i strid med reglerne for synsvirksomheder. Det er ligeledes en forudsætning for medlemskab at virksomheden er godkendt og registreret som synsvirksomhed af Trafikstyrelsen. Hvis virksomheden på nogen måde er skyldig i forhold der ved deres omtale skader foreningen, eller virksomheden ved udtale skader foreningens virke, kan medlemmet ekskluderes af foreningen

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, og ellers opfylder foreningens medlemskrav er medlem af foreningen.

Bestyrelsen afgør, om en ansøgning om medlemskab af foreningen skal imødekommes. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fravige medlemskriterierne for optagelse af nye medlemmer

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Foreningen er ikke ansvarlig for det enkelte medlems holdninger, ytringer og handlinger i øvrigt.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Udmelding af foreningen skal ske skriftligt eller pr. e-mail til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Udmeldingen er gældende løbende måned +3. måneder. Der beregnes kontingent i perioden og evt. for meget indbetalt kontingent tilbagebetales.

 

Æresmedlem

Et hvert medlem som enten afhænder sin synsvirksomhed eller/og ophører med at udfører syn af køretøjer, kan efterfølgende optages som æresmedlem i Danske Synsvirksomheder.

Der opkræves intet kontingent og æresmedlemmet kan deltage i alle arrangementer foreningen afholder. De udgifter som foreningen har herfor, betales af æresmedlemmet.

Æresmedlemmer er ikke stemmeberettiget. Bestyrelsen beslutter suverænt om medlemmet kan optages som æresmedlem.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev eller e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift til stiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 medlemmer, eller halvdelen af foreningens medlemmer, senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges på skift for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Ved generalforsamlingen og lignende kan bestyrelsen beslutte, hvorvidt foreningen kan bidrage økonomisk.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Kontingent

Fastsættes for et år af gangen og vedtages på foreningens generalforsamling

Betaling af kontingent skal ske pr.1. januar med betalingsfrist på 14. dage, hvor der betales 1. år forud.

Hvis betaling udebliver efter betalingsfristen sendes en påmindelse.

Udebliver betalingen yderligere d.v.s. 14 dage efter på påmindelsen sendes en rykker pr. brev med et gebyr på 100,- kr.

Hvis der ikke reageres på den udsendte rykker, beslutter bestyrelsen hvad der efterfølgende skal ske.

 

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

 

 

© 2015 DanskeBilsynsvirksomheder.dk, All Rights Reserved

Designed by Tobias Knudsen